HUDEBNÍ OBOR

Přihláška online ke studiu

Přípravná hudební výchova od 5 do 7 let 

Na cestu k hudbě se v rámci přípravné hudební výchovy mohou vydat již děti od 5 do 7 let. Hravou formou se děti nenásilně seznámí s notami, jednoduchými lidovými písněmi, rytmy, říkadly, aby svou přirozenou zvídavostí zatoužily rozvíjet svoje nadání a chtěly do tohoto světa více a více proniknout a také zjistily, jak ideálně propojit melodii s rytmem a pohybem. Děti se mohou rovněž v rámci přidané druhé vyučovací hodiny přípravné hudební výchovy seznámit již s hudebním nástrojem. Délka přípravného studia je zpravidla jeden až dva roky v časové dotaci min. 1 vyučovací hodiny týdně.

 

Základní studium I. a II. stupně od 7 do 18 let

 

Hudební nauka 

Hudební nauka pomáhá povinně proniknout do tajů hudby všem žákům hudebního oboru od 1. ročníku do 5. ročníku I. stupně základního studia. Vede k hudebním poznatkům uplatňujících se v hodinách individuálních lekcí jako notový zápis melodie, rytmus, stupnice, akordy či intervaly. Žáci získají během studia rovněž základy dějin hudby, seznámí se s různými hudebními styly a žánry, skladateli a jejich díly, hudebními nástroji i nástrojovými skupinami. Hudební nauka se vyučuje kolektivně jednou týdně v rozmezí 1 vyučovací hodiny. 

 

Hra na klavír

Na klasickém hudebním nástroji, který v současnosti patří mezi nejpopulárnější, se ti nejmladší nejdříve učí různé druhy úhozů. Pomáhají jim k tomu říkadla a jednoduché lidové písně. Hravou formou se seznamují s různými hudebními styly a jejich významnými autory. Po nějaké době děti dokáží každý styl podle poslechu nejen bezpečně rozpoznat, ale také ho správně interpretovat se všemi jeho zvláštnostmi.

Různé technické a výrazové prostředky, kterým se naučí, jim pak dovolí vyjádřit vlastní hudební myšlenky, a to jak při hře sólové, tak komorní či čtyřruční. Zájemci mohou studovat hru na varhany.

 

Hra na keyboard (EKN)

Žák studia ve studijním zaměření Hra na keyboard (dále EKN) získá potřebné návyky při hře na tento nástroj. Bude schopen akordicky doprovodit píseň a po zvládnutí zvukově technických možností nástroje se může zapojit do souborové hry. Hra na keyboard se vyučuje individuálně nebo ve skupině maximálně 2 žáků. O počtu žáků a jejich zařazení do skupin v daném školním roce rozhodne ředitel školy, a to na základě momentálních personálních a kapacitních podmínek školy.

 

Hra na housle

Housle jsou nejmenším členem rodiny smyčcových nástrojů. Žák během studia ve studijním zaměření Hra na housle navštěvuje individuální předmět Hra na housle, ve kterém získá potřebné návyky při hře na nástroj. S výukou hry na housle je, dle dispozic dítěte, možné začít již v 5 letech. Do 5. ročníku navštěvuje žák současně kolektivní předmět Hudební nauka. Po zvládnutí základů hry na housle se žák v rámci nepovinně volitelných předmětů může zapojit do komorních seskupení již i od 1. ročníku. Housle nachází uplatnění nejen v sólové hře, ale i v různých souborech či hudebních seskupeních.

 

Hra na violu

Viola je jen o něco málo větší než housle a její struny jsou oproti houslovým laděny o kvintu níže. Violový smyčec je o něco kratší a mohutnější než houslový. Technika hry na violu je prakticky totožná s technikou hry na housle. Žák během studia ve studijním zaměření Hra na violu navštěvuje individuální předmět Hra na violu, ve kterém získá potřebné návyky při hře na tento nástroj. Do 5. ročníku navštěvuje žák současně kolektivní předmět Hudební nauka. Po zvládnutí základů hry na housle se žák v rámci nepovinně volitelných předmětů může zapojit do komorních seskupení již od 1. ročníku.

 

Hra na kontrabas

Kontrabas je největší z rodiny smyčcových nástrojů. Na kontrabas mohou hrát už děti v přípravném studiu, vždy s ohledem na fyzickou schránku dítěte. V případě je možné začít hrát na přeladěné violoncello. Žák během studia ve studijním zaměření Hra na kontrabas navštěvuje individuální předmět Hra na kontrabas, ve kterém získá potřebné návyky při hře na tento nástroj. Od nejjednodušších písniček se propracuje až ke skladbám náročnějším. Do 5. ročníku navštěvuje žák současně kolektivní předmět Hudební nauka. Po zvládnutí základů hry na kontrabas se žák v rámci nepovinně volitelných předmětů může zapojit do komorních seskupení již od 1. ročníku. Kontrabas nachází uplatnění nejen v sólové hře, ale i různých souborech a seskupeních.

 

Hra na bicí nástroje

Bicí nástroje patří ze své podstaty mezi nejstarší hudební nástroje již od pravěku. V současné době zaujímají mnohem významnější roli, než tomu bylo v minulých staletích, současnou, zvláště populární hudbu, si bez těchto nástrojů není možno představit. Žák se v průběhu studia seznámí s různými hudebními styly. Od vyšších ročníků se do výuky zapojuje souprava melodické nástroje (např. hra na vibrafon, marimbu apod.). Do 5. ročníku navštěvuje současně kolektivní předmět Hudební nauka. Od 3. ročníku je žák zařazen do kolektivní výuky alespoň v jednom z volitelných předmětů.

 

Hra na zobcovou flétnu

Zobcová flétna je nejjednodušší dechový nástroj. Pro předškolní děti představuje jednu z prvních možností seznámení s instrumentální hudbou. Zobcová flétna je taktéž přípravným nástrojem pro hru na příčnou flétnu, hoboj, klarinet, fagot, saxofon a žesťové nástroje, protože zájemce naučí potřebné dechové technice.

Se studiem hry na zobcovou flétnu mohou začít děti již v PHV ve věku 5 let. Ke hře na zobcovou flétnu patří interpretace skladeb různých stylových období, repertoár zobcové flétny umožňuje žákům věnovat pozornost i hudbě komorní a ansámblové. Postupně se seznamují s hodnotnou literaturou svých nástrojů, cvičí se v pohotovosti ve hře z listu, upevňuje svoji paměť a nástrojové dovednosti.

 

Hra na příčnou flétnu

Ke studiu hry na příčnou flétnu jsou žáci přijímáni zpravidla ve věku 8 let. Díky novému typu tzv. dětské příčné flétny a zakřivené hlavice, která délku nástroje zkrátí, je možné začít se studiem dle fyzických dispozic žáka. Žák během studia ve studijním zaměření Hra na příčnou flétnu navštěvuje individuální předmět Hra na příčnou flétnu, ve kterém se učí interpretovat skladby různých stylových období, postupně se seznamuje s hodnotnou literaturou svého nástroje, cvičí se v pohotovosti ve hře z listu, upevňuje svou paměť a nástrojové dovednosti, učí se zvládnout technické a výrazové prostředky svého nástroje. Do 5. ročníku navštěvuje současně kolektivní předmět Hudební nauka. Flétnový repertoár umožňuje žákům věnovat pozornost i hudbě komorní a ansámblové. Nejpozději od 3. ročníku je žák zařazen do kolektivní výuky alespoň v jednom ze tří volitelných předmětů.

 

Hra na klarinet 

Během studia ve studijním zaměření Hra na klarinet se žák naučí interpretovat skladby různých stylových období, postupně se seznamuje s hodnotnou literaturou svých nástrojů, cvičí se v pohotovosti ve hře z listu, posiluje svou paměť a nástrojové dovednosti, učí se zvládnout technické a výrazové prostředky svého nástroje. Ke správnému ovládání nástroje jsou důležité fyzické dispozice žáka, proto je vhodné začít s hrou na klarinet zhruba ve věku 9 až 10 let. Do 5. ročníku navštěvuje žák současně kolektivní předmět Hudební nauka. Klarinetový repertoár umožňuje žákům věnovat pozornost i hudbě komorní a ansámblové. Nejpozději od 3. ročníku je žák zařazen do kolektivní výuky alespoň v jednom z volitelných předmětů. V průběhu studia hry na klarinet je možné, aby žák přestoupil do studijního zaměření Hra na saxofon. V takovém případě bude zařazen do příslušného ročníku dle jeho schopnosti a dovednosti.

 

Hra na saxofon

Nejčastěji na saxofon hrají klarinetisté, neboť pro tvorbu zvuku oba nástroje využívají hubičku a plátek. Liší se velikostí, materiálem, ze kterého jsou vyrobeny a mechanikou, která uzavírá hmatové otvory. Mladým zájemcům o hru na saxofon je však třeba vysvětlit, že správná cesta k tomuto nástroji ideálně vede přes hru na zobcovou flétnu či na klarinet. Jakmile má žák usazený nátisk na klarinetu a začne se saxofonem, nečiní mu to zpravidla žádné potíže. Naopak opačný postup, tedy saxofon – klarinet je složitější. Ke správnému ovládání nástroje jsou důležité fyzické dispozice žáka, proto je vhodné začít s hrou zhruba ve věku 9 až 10 let. Žák během studia ve studijním zaměření Hra na saxofon navštěvuje individuální předmět Hra na saxofon, do 5. ročníku navštěvuje žák současně kolektivní předmět Hudební nauka a nejpozději od 3. ročníku je žák zařazen do kolektivní výuky alespoň v jednom z volitelných předmětů. Uplatnění se nachází především v populární a jazzové hudbě.

 

Hra na kytaru

Kytara patří v současné době k velmi oblíbeným hudebním nástrojům, neboť v sobě spojuje přednosti nástroje melodického i akordického. Žák si v tomto studijním zaměření osvojuje základní technické dovednosti a zdokonaluje se při standardní hráčské praxi a naučí se využívat výrazové možnosti nástroje. Rozšiřuje svůj hudební obzor poznáváním různých hudebních žánrů a doprovodných stylů. Do 5. ročníku navštěvuje současně kolektivní předmět Hudební nauka. Od 4. ročníku je žák zařazen do kolektivní výuky alespoň v jednom z volitelných předmětů. Vzhledem k existenci různých velikostí nástroje je výuka možná již od stupně PHV.

 

Hra na elektrickou kytaru

Na elektrickou kytaru se doporučuje začít nejdříve ve 3. ročníku po zvládnutí notace a ovládání kytary prsty pravé ruky. Potom je možnost přecházet na hru trsátkem apod. S přihlédnutím na věk uchazeče je možné při vyšším věku začít na elektrickou kytaru dříve.

 

Hra na akordeon

Akordeon se svou více než dvousetletou tradicí patří mezi tradiční nástroje, které v současné době získává opět na své popularitě, protože se jedná o nástroj jak melodický, tak akordický. V současné době se tento nástroj uplatňuje i výrazně sólově. V průběhu studia se žák seznámí s technikou hry na nástroj. Do 5. ročníku navštěvuje současně kolektivní předmět Hudební nauka. Od 4. ročníku je žák zařazen do kolektivní výuky alespoň v jednom z volitelných předmětů. Vzhledem k různým velikostem akordeonu je výuka možná již od stupně PHV.

 

Sólový zpěv

Zpěv je nejrozšířenějším a nejpřirozenějším hudebním projevem člověka. Pěvecké oddělení nabízí odborné vedení hlasu respektující fyziologický vývoj i hlasovou individualitu každého žáka. Rozvíjí individuálně technické možnosti hlasu s důrazem na interpretaci zvoleného hudebního materiálu. Žák se v průběhu studia seznamuje s různými žánry a postupně se je učí interpretovat. Žák během studia studijního zaměření Sólový zpěv navštěvuje do 5. ročníku současně kolektivní předmět Hudební nauka a od 3. ročníku je žák zařazen do hromadné výuky alespoň v jednom z povinně volitelných předmětů.

 

Sborový zpěv

Sborový zpěv je určen žákům od pěti do osmnácti let. Je možné ho studovat jako nepovinný předmět, či povinně volitelný předmět, nebo jako samostatné studijní zaměření - v takovém případě žáci od 1. do 5. ročníku společně navštěvují také hudební nauku.