P Ř I H L Á Š K A

do kroužku Za hudební pohádkou pro 3-5leté děti při ZUŠ Folklorika Čechy, s.r.o.
Školní rok 2023/2024

Zákonný zástupce

Zdravotní problémy dítěte, o kterých by měla být škola informována:

Dávám svůj souhlas Základní umělecké škole Folklorika Čechy, s.r.o. ke zpracovávání a evidenci sdělených osobních údajů v rozsahu, které jsou nezbytné pro naplnění stanoveného účelu. Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím, zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, EU 2016/679).


......................................................
Podpis zákonného zástupce
aby se veškeré obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy, týkající se mého dítěte a jeho prací, pořízené během výchovně vzdělávacího procesu, soutěží a jiných prezentací školy, byly zveřejňovány na webových stránkách a facebooku školy a v dalších materiálech (choreografie, koncerty, vystoupení, výstavy, články v tisku, v propagačních materiálech o škole atd.), které prezentují činnost školy.
Tento souhlas/nesouhlas lze ze strany zákonných zástupců kdykoliv písemně odvolat.


......................................................
Podpis zákonného zástupce

Kroužek preferuji navštěvovat v hodinách.
Výběr preferovaného místa:


Základní umělecká škola Folklorika Čechy, s.r.o.
Obchodní 1623/14, 251 01 Říčany, IČ: 09342133
https://cechy.zusfolklorika.cz/


ZPĚT