INFORMACE KE STUDIU

 

1. Studium v základní umělecké škole - NEjedná se o kroužek?

Na rozdíl od kroužků poskytuje základní umělecká škola vzdělávání podle školského zákona, jako ostatní typy škol - mateřské, základní či střední. V České republice má koncept základního uměleckého vzdělávání nebývale rozsáhlou tradici a je jedním z nejstarších v Evropě. Uchazeči o vzdělávání musí projít přijímacím řízením. Žáci školy se následně prezentují na interních a veřejných koncertech, v průběhu školního roku jsou klasifikováni a za každé pololetí dostávají školní vysvědčení. V souladu se školským zákonem a odborně stanovenými kritérii uvedených v Rámcově vzdělávacím programu pro základní umělecké školy si každá škola vypracovává školní vzdělávací program, podle kterého organizuje vzdělávání. O kroužky se tedy nejedná.

 

2. Co naše ZUŠ nabízí?

 Hudební obor
 Literárně-dramatický obor

 Taneční obor
 Výtvarný obor

Naši pedagogové jsou v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících  plně odborně kvalifikovaní. Zakládáme si na individuálním přístupu ke vzdělávání a každému našemu žákovi se dostane náležité péče, pozornosti a podpory tak, aby byl maximálně spokojen a chodit k nám mu činilo radost a potěšení. Vedle toho také maximálně podporujeme nadané a cílevědomé žáky, kteří se chtějí účastnit soutěží a být v nich úspěšní. Pro všechny pak pořádáme školní i mimoškolní akce, ve kterých mohou své dovednosti prezentovat rodičům, známým či široké veřejnosti. Naší aktuálně největší akcí je Folklorika Fest, který je velkou přehlídkou všech našich souborů a žáků, kteří mají možnost sdílet jedno velké pódium s předními umělci z celé České republiky i zahraničí. Od školního roku 2022/2023 je patronem naší ZUŠ světový klavírista českého původu Lukáš Vondráček.

 

3. Jak se přihlásit ke studiu?

Je nutné vyplnit online přihlášku ke studiu. Uchazeči se musí zúčastnit talentových zkoušek, které se konají většinou v měsících: duben, květen nebo září. Termíny zkoušek včas zveřejňujeme na webových stránkách školy, v místním tisku, v přilehlých základních i mateřských školách, nákupních centrech a dalších dostupných místech. V případě, že jste talentové zkoušky nestihli, podejte si přihlášku ke studiu a domluvíme se na náhradním termínu talentové zkoušky. Je-li uchazeč o vzdělávání cizí státní příslušník mimo členských států EU, je nutné doložit ověřenou kopii dokladu o povolení k pobytu v ČR.

Pro snazší dostupnost uměleckého vzdělávání působíme nejen v Říčanech, ale i na několika dalších odloučených pracovišť v Babicích, Přezleticích, Radonicích, Škvorci, Třebohosticích, Mukařově, Kolíně, Veleni.

 

3. Jaká jsou kritéria k přijetí ke studiu?

Ke studiu přijímáme žáky od 5 do 18 let v souladu s vyhláškou č. 71 o základním uměleckém vzdělávání.

Kritéria, která hodnotíme u talentových zkoušek:

Hudební obor - zpěv 2-3 libovolných písní (většinou lidové) bez doprovodu i s doprovodem, dále prozkoušíme také rytmické cítění a paměť formou předtleskání rytmických útvarů, opakování tónů a fyzické předpoklady pro daný nástroj. V případě přestupů z jiných ZUŠ zkoušíme také hudební teorii s ohledem na poslední ročník na předchozí ZUŠ. 

Literárně-dramatický obor - dobrý mluvný projev a přednes libovolné básně, krátká herecká improvizace na zadané téma.

Taneční obor - prověření pohybových a rytmických předpokladů uchazeče, možná ukázka připravené krátké taneční improvizace s hudbou.

Výtvarný obor - ukázka 5-10 výtvarných aktuálních maleb či kreseb, pohovor nad pracemi vč. jednoduché kresby dle předlohy (adekvátně k věku uchazeče) v trvání asi 20-30 minut.

 

Při přijímání uchazečů je pro nás ve všech oborech důležitý také zájem uchazeče a rodiny o vybraný obor a studijní zaměření, neboť studium v ZUŠ vyžaduje píli a pravidelnou domácí přípravu, protože nám jde především o to, aby docházelo ke kontinuálnímu progresu ve vzdělávání žáka. 

Výsledky talentových zkoušek a rozhodnutí ředitele školy o přijetí či nepřijetí uchazeče jsou písemně zasílány (formou E-mailu) zákonným zástupcům do konce června nebo do konce září. V případě náhradního termínu talentové zkoušky v průběhu školního roku je rozhodnutí ředitele školy o přijetí či nepřijetí uchazeče zasláno nejpozději do 30-ti dnů od konání náhradní talentové zkoušky.

 

4. Kolik stojí studium v ZUŠ?

I přesto, že jsme soukromá základní umělecká škola, úplatu za vzdělávání žáka nabízíme podobnou jako jiné základní umělecké školy -  pohybuje se za jedno pololetí okolo 2.500,- za jednotlivý obor za žáka. O výši úplaty pro daný obor informujeme při přijímací zkoušce a vždy předem zaslanou poukázkou na e-mail před zahájením nového školního roku či 2. pololetí. Našim žákům můžeme také poskytnout maximální komfort díky podpoře Nadačního fondu Folklorika, který může sociálně znevýhodněným žákům uhradit školné a jiné potřeby souvisejících se studiem. Pro využití podpory Nadačního fondu je nutné si podat oficiální žádost Správní radě Nadačního fondu Folklorika.

 

V případě jakýkoliv dotazů jsme rádi k dispozici.